Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden U-Floor B.V.

Artikel 1- definities – In deze voorwaarden wordt verstaan:
A. De verkoper/opdrachtnemer: De ondernemer, U-Floor B.V., hierna ook wel U-Floor genoemd.
B. De afnemer: de opdrachtgever, koper (waaronder ook een consument kan worden verstaan), aanbesteder of een ieder die met de verkoper/opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper/opdrachtnemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

Artikel 2- De geldigheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht door U-Floor.

Artikel 3- De offerte 
1. Alle offertes worden voorzien van een dagtekening en zijn onherroepelijk gedurende 14 dagen na ontvangst, tenzij anders uit de offerte blijkt.
2. De offerte is gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de verkoper/opdrachtnemer gedane opmetingen. Bij alle vloeren, bestaande uit banen of stroken worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte en breedtematen aangehouden.
3. Tenzij anders uit de offerte blijkt is niet in de offerte begrepen: elektriciens-, metsel-, stukadoors- en schilderwerk, takel-, en hijswerk, breek-, hak-, en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep en in de was zetten van vloeren.
4. De verkoper/opdrachtgever behoudt zicht, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de verkoper/opdrachtnemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de verkoper/opdrachtnemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
5. In de offerte wordt inzicht gegeven in de prijs van de materialen en in de methode die wordt gehanteerd bij het bepalen van de prijs: aanneemsom of regie:
– bij de methode aanneemsom komen partijen een vaste prijs voor de uit te voeren werkzaamheden en het materiaal overeen;
– bij de prijsvorming op basis van regie doet U-Floor een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief of legtarief per vierkante meter en eenheidsprijzen van de benodigde materialen en verpakkingseenheden). Als het materiaal in verpakkingseenheden wordt geleverd, dan wordt de verbruikte hoeveelheid naar boven op hele verpakkingen afgerond.
Een combinatie van deze twee methoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.
6. Bij de methode regie kan U-Floor op verzoek van de afnemer in de offerte een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Deze is indicatief voor zover deze op (vierkante) meters is gebaseerd. De definitieve prijs wordt vastgesteld op basis van het uiteindelijke aantal verbruikte (vierkante) meters materiaal en uurtarief. Afwijkingen tussen berekend en verbruikt materiaal van plus of min 10 % van de richtprijs kunnen voorkomen. Bij aanvaarding van de offerte inclusief richtprijs maakt dit dan ook deel uit van de overeenkomst.
7. De prijzen in de offerte zijn inclusief BTW.
8. De offerte vermeldt de wijze van betaling.
9. Een exemplaar van deze voorwaarden en de uitvoeringsvoorwaarden van U-Floor worden bij de offerte toegevoegd.
10. Ten aanzien van consumenten geldt dat afdeling 2B van boek 6 van het BW tussen U-Floor en de consument van toepassing is.

Artikel 4- De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de afnemer. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt U-Floor een elektronische bevestiging naar de consument.
2. De aanbetaling – De verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen van minimaal 50% van de totale som.
3. Prijswijziging
A. Indien, na het sluiten van de overeenkomst maar voor de oplevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
B. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de afnemer. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de afnemer worden doorberekend.
4. Eigendomsvoorbehoud – Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen eigendom van U-Floor. De afnemer wordt alleen in dat geval eigenaar van de gekochte zaak als de prijs plus het meerdere verschuldigde volledig aan U-Floor is voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele som en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
5. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers – Bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
6. De verkoper/opdrachtnemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder schade van derden, winstderving e.d.
7. Bij een overeenkomst op afstand is voor consumenten artikel 6:230 0 BW van toepassing.

Artikel 5- de levertijd 
1. Onder de levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de verkoper/ opdrachtnemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de verkoper/opdrachtnemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
4.a. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast
overeengekomen levertijd is de verkoper/opdrachtnemer bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf niet aansprakelijk voor de gevolgschade, hoe ook genaamd.
4.b. Bij een overeenkomst met andere afnemers is de verkoper/opdrachtnemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

Artikel 6- De op/aflevering 
1. Onder op/aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding van de afnemer.
2. De afnemer is verplicht mee te werken aan de oplevering van het werk.
3. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op/aflevering van goederen en/of half gerede producten zal geschieden, heeft afnemer, tenzij anders overeengekomen, tegen vergoeding van directe schade ervoor te zorgen dat:
– de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
– de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken;
– ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
– in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
4. Indien een takel, een lift of een kraan gebruikt moet worden, wordt bij een overeenkomst door de verkoper/opdrachtnemer en de afnemer nader geregeld wie daarvoor zorgdraagt. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een takel, een lift of een kraan is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover de schade hem kan worden toegerekend.
5. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.
6. Indien er gebreken worden geconstateerd na oplevering van het werk zullen deze door U-Floor worden hersteld en voor zover deze gebreken zijn toe te rekenen aan U-Floor. Dit zal zo spoedig mogelijk geschieden, uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum. Behoudens dit herstel onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van U-Floor vallen.

Artikel 7- Het vervoer en de vervoerschade 
1. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de verkoper/opdrachtnemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. De afnemer wordt geacht de gekochte goederen zonder vervoerschade te hebben ontvangen indien deze niet nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, de verkoper/opdrachtnemer binnen een week van het gebrek op de hoogte heeft gesteld, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden.
2. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de verkoper/opdrachtnemer gehouden te zorgen voor een genoegzame verzekering. In geval van beschadiging bij beroepsvervoer dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer onmiddellijk bij de verkoper/opdrachtnemer hiervan melding te worden gemaakt. Indien bij de aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.
3. Voor klachten die geen verband houden met het vervoer is artikel 15 van toepassing.

Artikel 8- De betaling 
1. Koop en verkoop
a. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling na aflevering.
b. De verkoper/opdrachtnemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
c. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
d. Wanneer de factuur na 14 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan de verkoper/opdrachtnemer vanaf dat tijdstip tot volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de handelsrente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
e. De verkoper/opdrachtnemer is na verloop van de hierboven bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten naar redelijkheid voor rekening van de afnemer, mits de verkoper/opdrachtnemer de afnemer vooraf heeft gemaand tot betaling. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,-
2. Aanneming van werk –
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een overeenkomst tot aanneming van werk als betalingsconditie:
– bij het geven van de opdracht 70% van de overeengekomen som
– na oplevering 30 % die binnen 14 dagen dient te worden betaald
De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. In geval van nalatigheid bij de betaling geldt het in lid 1 bepaalde dienovereenkomstig.
3. Opschorten betalingsverplichtingen
De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht én met uitdrukkelijk akkoord van U-Floor. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 9- De annulering 
Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 10- De opslag van goederen 
1. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal de verkoper/opdrachtnemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De verkoper/opdrachtnemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de verkoper/opdrachtnemer:
a. nakomen van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten in rekening brengen;
b. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
c. indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer
zijn afgenomen, is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 9.
Indien de verkoper/opdrachtnemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de verkoper/opdrachtnemer de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.
3.a Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal de verkoper/opdrachtnemer de goederen maximaal drie maanden in opslag houden zonder berekening van de opslagkosten, tenzij anders is overeengekomen.
b. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet tot afname der goederen, dan is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van het geen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan de verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de verkoper/opdrachtnemer hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.
4. Het risico van brand en beschadiging wordt door de verkoper/opdrachtnemer voor zijn rekening door assurantie gedekt.
5. De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van € 50,-, tenzij de verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.

Artikel 11- Extra kosten, meerwerk en/of minder werk 
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minder werk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door de verkoper/opdrachtnemer worden achtergelaten.

Artikel 12- De onuitvoerbaarheid van het werk en overmacht 
1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst tengevolge van omstandigheden, die de verkoper/opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht- behoudens in geval van overmacht- de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de verkoper/opdrachtnemer de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
4. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden na een periode van twee maanden.

Artikel 13- Aansprakelijkheid 
1. U-Floor is in geen geval aansprakelijk tegenover de afnemer voor schade die is ontstaan als gevolg van de werkzaamheden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. Ten aanzien van consumenten geldt dat U-Floor enkel aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan haar is toe te rekenen of haar risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen. Deze aansprakelijk is beperkt tot het bedrag waarvoor U-Floor haar aansprakelijkheid heeft verzekerd.
2. De afnemer is tegenover U-Floor aansprakelijk voor schade die door een aan de afnemer toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
3. Indien er niet is voldaan door de afnemer aan de vereisten zoals beschreven in de uitvoeringsvoorwaarden is U-Floor niet aansprakelijk.
4. De afnemer dient ervoor te zorgen dat U-Floor het werk tijdig en deugdelijk kan verrichten. Hiervoor is van belang dat de afnemer ervoor zorgt dat:
– U-Floor in de gelegenheid wordt gesteld de werkvloer te inspecteren en te meten;
– de kruipruimte en volgens U-Floor noodzakelijke delen van het gebouw waar de vloer gelegd wordt, toegankelijk zijn;
– de werkvloer geschikt is voor het deugdelijk aanbrengen van het materiaal, alsmede dat de ruimten voldoen aan de door U-Floor vermelde eigen voor het binnenklimaat. Zie hiervoor nader de Uitvoeringsvoorwaarden van U-Floor;
– er is voldaan aan bouwkundige en installatievoorschriften in het gebouw, zoals: de elektrische installatie is aanwezig en functioneert; er stromend water is en sanitaire voorzieningen die functioneren;
– de overige werktuigbouwkundige installaties zoals liften deugdelijk functioneren;
– de werkruimtes deugdelijk, schoon, veilig, afsluitbaar zijn en vrij van (losse) meubelstukken;
– de voorafgaand aan de installatie afgeleverde materialen deugdelijk zijn opgeslagen en in kwaliteit niet achteruitgaan;
– U-Floor tijdig beschikking krijgt over de voor de planning en uitvoering van het werk benodigde gegevens, alsmede al die gegevens waarvan de afnemer redelijkerwijze kan vermoeden dat die van belang kunnen zijn. Voort worden alle hem bekende en beschikbare gegevens ten aanzien van de constructie van de werkvloer, de technische installaties in en bij de vloer, alsmede de bouwkundige gegevens.
5. Indien aan deze plichten niet wordt voldaan dient de afnemer de door U-Floor aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen dan voor zijn eigen rekening.
6. Tijdens de werkzaamheden onthoudt de afnemer zich van het (doen) uitvoeren van werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor de vloer.

Artikel 14- De garantie 
1. Op materiaal is uitsluitend 3 jaar fabrieksgarantie van toepassing zoals deze door de fabrikant aan verkoper/opdrachtnemer is gegeven. Van enige additionele materiaal garantie door verkoper/opdrachtnemer is geen sprake.
2. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de verkoper/opdrachtnemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
3. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderende gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.
4. Wanneer er schade is geconstateerd aan de vloer dient er
binnen 48 uur contact opgenomen te worden met U-Floor waarna er direct contact zal worden gelegd met de fabrikant.
5. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
6. Geringe afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
7. Consumenten behouden volledig de wettelijke garantierechten, los van hetgeen in dit artikel is bepaald over de garantie die is afgegeven door U-Floor.

Artikel 15- Klachten 
1. Onder klachten worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk. Klachten kunnen door de afnemer bij de verkoper/opdrachtnemer slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken moeten behelzen.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 7 onverlet.
3. Wanneer een afnemer bij het betrekken van nieuwbouw-objecten tegen het advies van de verkoper/opdrachtnemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten. Evenmin kunnen klachten geldend worden gemaakt:
a. indien niet door de verkoper/opdrachtnemer aangebrachte ondervloeren onvoldoende vlak zijn. De verkoper/opdrachtnemer zal dit aan de afnemer melden, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. Tenzij hij aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft uitgesloten, is U-Floor aansprakelijk voor het vlak maken van de ondervloeren, indien dat bij de overeenkomst is afgesproken;
b. indien de ondervloeren niet blijvend droog zijn. De verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor uit deze hoofde ontstane schade, mits hij vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren;
c. indien de vloerbedekking met water en/of zeep is gereinigd, voordat de kit volledig opgedroogd is.
4. Een ingediende klacht zal binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst worden beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt zij per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De ondernemer zal een definitieve reactie op de klacht niet later geven dan zes weken na het indienen daarvan.

Artikel 16- Voorrijkosten 
De verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

Artikel 17- Privacy 
1. U-Floor B.V. respecteert de privacy van de afnemer. Zij is de enige eigenaar van de door de met de afnemer gesloten overeenkomst verkregen informatie (zoals de naw- en aankoopgegevens van de afnemer). Deze gegevens worden door U-Floor gebruikt voor het verbeteren van haar eigen producten en diensten, zoals de werking van haar website en haar productaanbod. De afnemer geeft hier met het aangaan van de overeenkomst nadrukkelijk toestemming voor.
2. U-Floor deelt deze gegevens niet met derden, tenzij zij wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Artikel 18- Nederlands recht 
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 19- Afwijking en nietigheid 
1. Individuele afwijkingen van deze voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk tussen U-Floor en de afnemer worden vastgelegd.
2. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen overleggen over nieuwe bepalingen die de nietige of vernietigde bepaling(en) zullen vervangen. Hierbij zullen partijen zich inspannen om het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) zoveel mogelijk te benaderen.